การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566

035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง