เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมประชุมการสำรวจปัญหาและความต้องการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585 เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัดลพบุรี โดยมี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง เเละส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอลงกต ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments