โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566

  1. นางณัฐรภา  บุญไพย์  บ้านเลขที่ 582  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง
  2. นางบุญเรือน  พ่วงจีน  บ้านเลขที่ 50/4  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วง
  3.  นายละออง  นิ่มประดิษฐ์  บ้านเลขที่ 93  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม่วง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments