ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหนองม่วง-ชอนม่วง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำงานวิจัยประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการต่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องจักรกล(รถแบกโฮ PC๒๐-๕๐) และรถบรรทุกหกล้อ ดำเนินการขุดลอกวัชพืชในทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๗๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๒๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหนองม่วง-ชอนม่วง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๗๕ รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะบ่อฝังกลบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง