องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

กองคลัง

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ  การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ  เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 4 งาน ดังนี้
1. งานด้านการเงิน
     – งานการเงิน
     – งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน นำส่งเงินต่างๆ
     – งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
     – งานเก็บรักษาเงิน
     – งานจัดทำรายงานการตัดทำเช็ค
2. งานการบัญชี
     – งานการบัญชี
     – งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
     – งานงบการเงินและงบทดลอง
     – งานจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     – งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า
     – งานพัฒนารายได้
     – งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
     – งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
     – งานทะเบียนพาณิชย์
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
     – งานแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
     – งานพัสดุ
     – งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
     – งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

ยุภาวดี

นางยุพาวดี ไถ้เงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

081-2925084

อารีวรรณ

นางสาวอารีวรรณ นวลสาลี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประภารัตน์

นางสาวประภารัตน์ แสงมณี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กฤติมา

นางสาวกฤติมา มีเครือ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

กัลยรัตน์

นางสาวกัลยรัตน์ หลิวทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

จ้างเหมา3

นางสาวแสงรวี​ ประดิษฐจันทร์

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติ​งานพัสดุ

จ้างเหมา2

นางสาวกนกวรรณ​ บุญภาค

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติ​งาน​จัดเก็บ​รายได้​