e-service  คือ ระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ online  โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ   เช่น  การเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน และการยื่นคำร้อง เป็นต้น    

กล่าวได้ว่า e-service   เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้  โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม   การพัฒนาช่องทางใหม่   ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง   แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน   การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

logo1

การบริการผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟน

ยื่นแบบคำร้องทั่วไป

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอให้ อบต.ดำเนินการตามที่ท่านมีความประสงค์

ขึ้นทะเบียนผู้พิการ

ท่านสามารถขึ้นทะเบียนผู้พิการในเขตพื้นที่ อบต.หนองม่วง โดยทันที พร้อมส่งเอกสาร ได้ที่นี่

ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ท่านสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุสังกัดอบต.หนองม่วงได้ที่นี่ โดยทันที จัดส่งเอกสารทันที

ชำระภาษีที่ดินฯ

ท่านสามารถยื่นแบบชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับ อบต.หนองม่วงได้ที่นี่ โดยทันที

ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด

ท่านสามารถยื่นแบบขอรับสิทธิช่วยเหลือเด็กแรกเกิดในเขตพื้นที่ อบต.หนองม่วง ได้ที่นี่

ซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง

ท่านสามารถแจ้งระบบไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องได้ที่นี่

ซ่อมระบบประปา

ท่านสามารถแจ้งซ่อมระบบประปา ติดตั้งมิเตอร์ ยกเลิกการใช้น้ำ ในเขตพื้นที่ของท่านได้ที่นี่

บริการจัดเก็บขยะ

ท่านสามารถยื่นขอรับบริการจัดเก็บขยะ ขอถังขยะ หรือยกเลิกจัดเก็บขยะของ อบต.บหนองม่วง ได้ที่นี่

Download เอกสาร