องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

กองช่าง

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบำรุงซ่อมแซมการสาธารณูปโภค และจัดทำทะเบียน ผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบการเขียนแบบก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ การควบคุมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยานพาหนะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานธุรการ งานสารบรรณ
 • งานข้อมูลเกี่ยวกับด้านช่าง

งานโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานก่อสร้างและบูรณะถนน สะพาน ทางระบายน้ำ
 • งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
 • งานข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 • งานควบคุมการก่อสร้างและควบคุมถนน สะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานออื่น
 • งานควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 • งานธุรการและจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานระบบสาธารณูปโภค
 • งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
 • งานระบายน้ำ
 • งานจัดตกแต่งสถานที่
 • งานไฟฟ้า ถนน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ผอช่าง

นายสุธรรม รักษ์มณี

ผู้อำนวยการกองช่าง

087-0245658

จิรายุ

นายจิรายุ กลมกล่อม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รุ่ง

นายรุ่ง หลิวทอง

นายช่างไฟฟ้า

ธุรการช่าง

นางสาวกมลวรรณ บุญถนอม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

จิราธิวัฒน์

นายจิราธิวัฒน์ กลั่นหุ่น

พนักงานจ้างทั่วไป