ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 – เดือนธันวาคม 2567 โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิด 2 กันยายน 2507 – 1 กันยายน 2508 เพื่อ รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง   สามารถแจ้งยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 098-8278010
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
จึงขอประชาสัมพันธ์ มาให้ทราบโดยทั่วกัน
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments