นางสาวธนพร  แป้นจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงและพนักงานส่วนตำบล  ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เนื่องในสัปดาห์รณรงค์ไข้เลือดออก
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments