ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า ตามมติสมัชชา
สหประชาชาติ (UN General Assembly ได้กำหนดให้วันที่ 25 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันป้องกัน
การจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day)” และขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการจมน้ำ และร่วมมือกัน
ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจมน้ำ โดยในปี 2566 ประเทศไทย กรมควบคุมโรค โดยกองป้องกัน
การบาดเจ็บ ได้มีกำหนดการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day ขึ้น
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
และจัดให้มีการประกวดการป้องกันการจมน้ำในระดับประเทศ โดยเป็นการประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ
ครั้งที่ 2 ของประเทศ ชิงถ้วยรางวัสรวม 1. รางวัล จึงเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประกวด
การป้องกันการจมน้ำ ระดับประเทศ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี  2566
โดยเป็นการประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยรับสมัคร
วันที่ 8 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2566 จำนวนจำกัดเพียง 200 ทีมเท่านั้น ทั้งนี้หากครบจำนวนขอสงวนสิทธิ์
ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซค์กองป้องกัน
การบาดเจ็บ https://ddc.moph.go.th/dip/news.php?news=33773&deptcode=

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments