นายอำนวย  ดอนไพร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  และพนักงานส่วตำบล  เข้าร่วมกิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์  ทำความสะอาดศาสนสถาน  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  6  รอบ  28 กรกฏาคม  2567  ณ  วัดหนองตาแดง ตำบลยางโทน  อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments