#มาทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกันเถอะ
ผลผลิตที่ได้จากถังขยะเปียกลดโลกร้อน คือ ธาตุอาหารต่างๆที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์และสัตว์ในชั้นดินชนิดต่างๆจะกระจายแพร่ลงสู่ดินบริเวณรอบๆ ถังหมัก ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นการปลูกผักบริเวณรอบๆ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน จึงเป็นการปลูกต้นไม้โดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีก เพียงแค่เรานำเศษอาหารเทเข้าไปในถัง อาหารเหล่านั้นก็จะเกิดกระบวนการหมัก และเติมธาตุอาหารเข้าไปในดินโดยอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันหลายหน่วยงานได้ส่งเสริมการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อนอย่างแพร่หลาย
ขอเชิญชวนชาวหนองม่วง ร่วมทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ระดับครัวเรือน เพื่อเป็นการลดปริมาณก๊าชมีเทนที่เป็นต้นเหตุของก๊าชเรือนกระจก และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  อีกทั้งช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์
#ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม #ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments