องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ขอขอบคุณท่านนายกอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และท่านสจ.พิสุทธิ์ รัตนวิลัย สจ.เขตหนองม่วง ที่ให้การสนับสนุนส่ง รถเกรดเดอร์ รถบดอัด รถส่งน้ำ มาช่วยซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ในเขตอบต.หนองม่วง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments