ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566

031 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564

นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564