ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ได้จัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์จังหวัดลพบุรี ปี ๒๕๖๖ (ส่วนปฏิบัติการ) เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง
ที่อาจเกิดขึ้น และมีมติให้เกษตรกร กรณีขอขึ้นทะเบียนเพาะปลูกให้บันทึกภาพถ่ายแปลงเกษตรคู่กับเกษตรกร
เจ้าของพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนพร้อมพิกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการช่วยเหลือ กรณีพืชผลทาง
การเกษตรได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยนั้น
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้น สำนักงานเกษตร
อำเภอหนองม่วง   จึงการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2566 กรณีขอขึ้น
ทะเบียนเพาะปลูก/ปรับปรุงทะเบียนเพาะปลูก โดยให้บันทึกภาพถ่ายแปลงเกษตรคู่กับเกษตรกรเจ้าของพื้นที่
ขอขึ้นทะเบียนและผู้นำชุมชนหรือ อกม. พร้อมพิกัดแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือต่อไป

ประชาสัมพันขึ้นทะเบียนเกษตร

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments