กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองม่วง สมัยสามัญ  พ.ศ. 2565

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

2.2

 

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2565

2.3

 

ประชาสัมพันธ์ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   พ.ศ. 2565

2.4
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments