ประวัติตำบลหนองม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบล
  1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
  2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

อำเภอหนองม่วง ก่อตั้งโดยแยกพื้นที่บางส่วนออกมาจากอำเภอโคกสำโรง จัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองม่วง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2533 ซึ่งนายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี ได้ยื่นกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎร และได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอหนองม่วง เมื่อปี พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 อำเภอหนองม่วง อยู่ห่างจากอำเภอโคกสำโรงทางทิศเหนือประมาณ 23 กิโลเมตร อยู่ห่างจาก จังหวัดลพบุรี ตามเส้นทางถนนพหลโยธิน 58 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 505.33 ตารางกิโลเมตร อำเภอหนองม่วงมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบและเนินสูง อากาศ แห้งแล้งมีฝนตกเฉลี่ยปานกลางส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่าน

1024px-Amphoe_1611.svg

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ยินดีให้บริการ

พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

เต็มใจในบริการ
เต็มศักยภาพในผลงาน
การบริการด้วยรอยยิ้ม