องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้ออกพื้นที่รับซื้อขยะในโครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และขอบพระคุณสมาชิกธนาคารขยะทุกท่านให้ความร่วมมือ ในการคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะรีไซเคิล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments