การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566

แก้ไข ข้อ 31แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจั

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2565

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง