รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565

017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานผลความพึงพอใจของปรชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองม่วง ประจำปีงปบะมาณ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลความพึงพอใจของปรชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองม่วง ประจำปีงปบะมาณ 2563