วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำลบลหนองม่วง เเละพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ นางสุรินทร์ มณีฉาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นางสาววรรณา แป้นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7, นายมนตรี ทองจุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 , นางสาววรางค์ศิริ กระแสร์คุปต์, นางจรรยา พวงสุข อสม. หมู่ 9 ลงพื้นที่มอบรถเข็นให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุที่บกพร่องด้านการเคลื่อนไหว จำนวน 1 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments