วิสัยทัศน์

” การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง ต้านยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม ”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

พันธกิจ

  1. ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน ระบบไฟฟ้า รางระบายน้ำ สะพาน ฯลฯ ให้ได้ มาตราฐานและมีคุณภาพที่ดี เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินและเพียงพอต่อความต้องการ
  2. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
  4. พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
  5. แนะแนวอาชีพ พัฒนาอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน และส่งเสริมอาชีพให้ความรู้กับ ประชาชนใน ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
  6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ยินดีให้บริการ

พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

เต็มใจในบริการ
เต็มศักยภาพในผลงาน
การบริการด้วยรอยยิ้ม