สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบล
  1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
  2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

ที่ตั้งและอาณาเขต

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี อยู่ทางทิศเหนือของ ตัวจังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ประมาณ 500 เมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี ประมาณ 57 กิโลเมตร อยู่ห่างกรุงเทพ ฯ ประมาณ 211 กิโลเมตร
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง มีเนื้อที่ประมาณ 49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,625 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                ทิศเหนือ              ติดต่อกับ   ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง

                ทิศใต้                 ติดต่อกับ   ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง

                ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ   ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง

                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ   ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่

 

การปกครอง         

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในปัจจุบันได้ควบ คุมดูแลพื้นที่การปกครอง แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีดังนี้

                          1. บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 1 (บางส่วน)
                          2. บ้านหนองขุย หมู่ที่ 2 (บางส่วน)
                          3. บ้านหนองโผล่ หมู่ที่ 3 (บางส่วน)
                          4. บ้านหนองสาลิกา หมู่ที่ 4 (บางส่วน)
                          5. บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5
                          6. บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6
                          7. บ้านสระกระเหรี่ยง หมู่ที่ 7 (บางส่วน)
                          8. บ้านหนองขุย หมู่ที่ 8 (บางส่วน)
                          9. บ้านบ่อยาง หมู่ที่ 9
                          10. บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 10 (บางส่วน)

จำนวนประชากร

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง มีจำนวนประชากรสามารถแยกตามช่วงอายุ ในช่วงปี พ.ศ. 2561 ได้ดังนี้

                      ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม 2561

 

สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน

-การคมนาคม
     มีถนนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ จำนวน 43 สาย ซึ่งเป็นถนน คสล. ถนนลาดยาง หินคลุกและถนนลูกรัง และมีทางหลวงต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
     • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน)
     • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3326
     • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3325
-การไฟฟ้า
     จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 567 ครัวเรือน
– การสื่อสารและโทรคมนาคม
     • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง
     • เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์ 6 แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ

-เกษตรกรรม
      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
      1. เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากจะ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ทำไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ทำส่วนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์
      2. ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 50
      3. ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 5
      4. ประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 5  
-อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
      • บริษัท ซังซินบางกอก รับเบอร์ จำกัด
      • บริษัท นารายณ์บางกอก รับเบอร์ จำกัด
      • บริษัท เพอร์ ฟอร์แมนซ์ รับเบอร์ จำกัด  
-การพานิชย์
       1. มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 แห่ง
            1 บริษัท สิทธิยนต์ปิโตรเลียมจำกัด (ปตท)
            2 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (PT)         
       2. สถานีบริการแก๊ส LPG (บริษัท รัตนศิริเทนดดิ้ง จำกัด)  
-รีสอร์ท
       1. อุ้มบุญ รีสอร์ท
       2. ชุกามาศ รีสอร์ท
       3. สีสัน รีสอร์ท
       4. ศรีรุ้ง รีสอร์ท
       5. วานร รีสอร์ท        

 

สภาพทางสังคม

-การศึกษา
        1. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและห้องสมุด 1 แห่ง
        2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง ได้แก่ 4,5,6,7,8,9

-การศาสนา
        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีวัด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
        1.วัดศรีรัตนาราม
        2.วัดบ่อย่าง
        3.วัดสัมพันธ์มิตร
        4.วัดเขากระเจียว
        5.วัดถ้ำสันติสุข
        6.วัดสวนสวรรค์
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 99.5 เปอร์เซ็นต์ และศาสนาอื่นๆ ประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์

-ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
         • งานประเพณีวันสงกรานต์
         • งานแห่เทียนเข้าพรรษา
         • งานประเพณีลอยกระทง

-การสาธารณสุข
         • มีโรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลหนองม่วง ขนาด 30 เตียง
         • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์

-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         • สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง จำนวน 1 แห่ง
         • ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

 
 

สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แหล่งน้ำธรรมชาติ – เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก
2. ป่าไม้ – ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ
3. ทรัพยากรดิน – สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย

สภาพทางด้านการเมือง – การบริหาร

        การจัดตั้งองค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2539 ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วน คือ

 

1. ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และ ควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากเลือกตั้งของประชาชน โดยตรง จำนวน 20 คน อยู่ ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

 

2. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ บริหารกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน อาจแต่งตั้งรองนายก 2 คน และเลขานุการนายก 1 คน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ทั้งนี้ โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานประจำทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ยินดีให้บริการ

พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงทุกคน ปรารถนาที่จะเห็นรอยยิ้มและความประทับใจจากทุกท่านที่เข้ามารับบริการจากพวกเรา

เต็มใจในบริการ
เต็มศักยภาพในผลงาน
การบริการด้วยรอยยิ้ม