องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

สมาชิกสภาอบต.

ภารกิจด้านนิติบัญญัติ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติได้
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

บรรพต

นายบรรพต เสือแก้ว

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

089-9057514

นงนุช

นางสาวนงนุช เข็มสัมฤทธิ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

089-6117786

กิตติ

นายกิตติ แป้นจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หมู่ 1

092-4324998

นฤพร

นางสาวนฤภร ทองกุม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หมู่ 3

081-9313595

อัครวัฒน์

นายอัครวัฒน์ รัตนกิตติ์อังกูร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หมู่ 4

081-9469746

ชาญณรงค์

นายชาญณรงค์ พวงเปลี้ย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หมู่ 6

085-1721444

อนงค์

นางอนงค์ โพธิ์อ่อน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หมู่ 7

092-8353899

ธงชัย

นายธงชัย เจนจบวิทยา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หมู่ 8

081-9849905

ประเจิด

นายประเจิด แสงทรัพย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หมู่ 9

084-0006422

เสน่ห์

นายเสน่ห์ สืบเสาะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หมู่ 10

080-1066509