นางสาวธนพร  แป้นจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  และพนักงานส่วนตำบล

ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติให้กับหมู่บ้านแลพชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments