องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

หัวหน้าส่วนราชการ

ภารกิจด้านการบริหารหน่วยงาน

1.  รับมอบนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการภายในหน่วยงานของ อบต.
3.  วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

ปลัด

สิบตำรวจตรีสมยศ ลบหล้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

086-0780428

ปฏิกานต์

นางปฏิกาญจน์ วงษ์สมบัติ

หัวหน้าสำนักปลัด

098-2679719

ยุภาวดี

นางยุพาวดี ไถ้เงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

081-2925084

ผอช่าง

นายสุธรรม รักษ์มณี


ผู้อำนวยการกองช่าง

087-0245658

ปลัด

สิบตำรวจตรีสมยศ ลบหล้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

086-0780428