องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ที่มาตรวจนิเทศการเงินการคลัง อบต.หนองม่วง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments