กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ หมู่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments