นางสาวธนพร  แป้นจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วตำบลหนองม่วง  พร้อมคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  ในเขตพื้นที่ อบต.หนองม่วง  หมู่ที่ 2,6,7 และ 8

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments