นางสาวธนพร  แป้นจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  เข้าร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพาชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567  ณ  วัดหนองแดง  ตำบลยางโทน  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments