นางสาวธนพร  แป้นจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  และพนักงานส่วนตำบล แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ           และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments