032แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  รอบ  6  เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  รอบ  12  เดือน

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments