แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี พ.ศ. 2567 – 2569
แผนพัฒนาบุคคลากร 3 ปี 2567-2569

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
018.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2567

 

ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567
018.3 ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments