นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง หมู่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และนายวันลพ สนแก้ว นายอำเภอหนองม่วง กล่าวต้อนรับ และนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments