นายอำนวย ดอนไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และนายสมชาย วงษ์ราช เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีปิด โครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย และขอขอบคุณสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในคร้ังนี้

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments