องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  ออกพื้นที่ฉัควัคซีนสัตว์เลี้ยง  ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี

 

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments