องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติการมองเห็น ของประชาชนในจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติการมองเห็นอย่างถูกวิธี ดูแล ช่วยเหลือโดยการตรวจคัดกรองและตรวจวัดสายตามความเหมาะสมและให้ผู้ที่มีความผิดปกติของการมองเห็นได้รับแว่นตา สำหรับช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองม่วง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments