โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตสดใส ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตสดใส ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดยนางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกอบต.หนองม่วง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน ลูกจ้าง เเละเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองม่วง จัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตสดใส โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเเละรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหนองม่วง-ชอนม่วง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำงานวิจัยประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการต่อประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องจักรกล(รถแบกโฮ PC๒๐-๕๐) และรถบรรทุกหกล้อ ดำเนินการขุดลอกวัชพืชในทางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๗๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๒๐ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหนองม่วง-ชอนม่วง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๗๕ รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง