วันจันทร์ที่18 มีนาคม 2567 นาวสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง กำนัน ทหาร ตำรวจ โรงพบาลหนองม่วง และคณะสงฆ์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จิตอาสา กรมพิเศษที่ 2 เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์ อำเภอหนองม่วง โดย พระครูอัมพสราภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลหนองม่วง,ผจร. วัดวาปีอัมพาราม อ.หนองม่ว จ.ลพบุรี

วันจันทร์ที่18 มีนาคม 2567 นาวสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง กำนัน ทหาร ตำรวจ โรงพบาลหนองม่วง และคณะสงฆ์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จิตอาสา กรมพิเศษที่ 2 เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์ อำเภอหนองม่วง โดย พระครูอัมพสราภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลหนองม่วง,ผจร. วัดวาปีอัมพาราม อ.หนองม่ว จ.ลพบุรี

วันจันทร์ที่18 มีนาคม 2567 นาวสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อม ข้าราชการ ลูกจ้าง กำนัน ทหาร ตำรวจ โรงพบาลหนองม่วง และคณะสงฆ์ เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา จิตอาสา กรมพิเศษที่ 2 เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์ อำเภอหนองม่วง โดย พระครูอัมพสราภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลหนองม่วง,ผจร. วัดวาปีอัมพาราม อ.หนองม่ว จ.ลพบุรี

วันจันทร์ที่18 มีนาคม 2567 นาวสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อม ข้าราชการ ลูกจ้าง กำนัน ทหาร ตำรวจ โรงพบาลหนองม่วง และคณะสงฆ์ เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา จิตอาสา กรมพิเศษที่ 2 เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์ อำเภอหนองม่วง โดย พระครูอัมพสราภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลหนองม่วง,ผจร. วัดวาปีอัมพาราม อ.หนองม่ว จ.ลพบุรี

ลงพื้นที่มอบรถเข็นให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุที่บกพร่องด้านการเคลื่อนไหว

ลงพื้นที่มอบรถเข็นให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุที่บกพร่องด้านการเคลื่อนไหว

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำลบลหนองม่วง เเละพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับ นางสุรินทร์ มณีฉาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นางสาววรรณา แป้นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7, นายมนตรี ทองจุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 , นางสาววรางค์ศิริ กระแสร์คุปต์, นางจรรยา พวงสุข อสม. หมู่ 9 ลงพื้นที่มอบรถเข็นให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุที่บกพร่องด้านการเคลื่อนไหว จำนวน 1 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุยากไร้ เพื่อให้การช่วยเหลือ

เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุยากไร้ เพื่อให้การช่วยเหลือ

วันพุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วย กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.หนองม่วง, นางสาววรรณา แป้นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อสม. หมู่ 9 และ บริษัท CP เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุยากไร้ เพื่อให้การช่วยเหลือ เงิน 3,500 บาท และสิ่งของ จำนวน 2,500 บาท 1 ครอบครัว

อบต.หนองม่วง ออกติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

อบต.หนองม่วง ออกติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงพร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน6ราย เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่.1,4,7,8 ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากโครงการ#รินน้ำใจ และขอขอบคุณ  คุณวรางค์ศิริ กระแสร์คุปต์ ผู้ประสาน

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงพร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน6ราย เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่.1,4,7,8 ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากโครงการ#รินน้ำใจ และขอขอบคุณ คุณวรางค์ศิริ กระแสร์คุปต์ ผู้ประสาน

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2567  โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ไกรนรา นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานในงานดังกล่าว พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรง นายกเทศบาลตำบลหนองม่วง  เเละส่วนราชการอื่นๆ ในร่วมงานในพิธีดังกล่าว

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ไกรนรา นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานในงานดังกล่าว พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรง นายกเทศบาลตำบลหนองม่วง เเละส่วนราชการอื่นๆ ในร่วมงานในพิธีดังกล่าว

วันที่ 8 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ออกพื้นที่ ประชุมสามัญประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์  ที่ปรึกษากองทุนฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างเเละสมาชิกกองทุนในพื้นที่อบต.หนองม่วง

วันที่ 8 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ออกพื้นที่ ประชุมสามัญประจำปี 2566 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ ที่ปรึกษากองทุนฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างเเละสมาชิกกองทุนในพื้นที่อบต.หนองม่วง

สร้างการรับรู้และความตระหนักถึงอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และสัญญาณเตือนการคลอดก่อนกำหนด

อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด และการฝากครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์ เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์