โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่  สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง  และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
|

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
|

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ส่งมอบการปรับปรุงบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2567 จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นางสาวชูจิต บุญไพย์ บ้านเลขที่ 582 หมู่ที่ 1 2.นายสำเภา พุฒหอม บ้านเลขที่ 51/3 หมู่ที่ 6 3.นายณัฐพงษ์ โมมะเกลือ บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 5 4.เด็กชายจิรภัทร พงษ์ษา บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 5

โครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

โครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

นายอำนวย ดอนไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และนายสมชาย วงษ์ราช เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีปิด โครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย และขอขอบคุณสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี ที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในคร้ังนี้

รับซื้อขยะ  โครงการธนาคารขยะ  อบต.หนองม่วง
|

รับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะ อบต.หนองม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้ออกพื้นที่รับซื้อขยะในโครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และขอบพระคุณสมาชิกธนาคารขยะทุกท่านให้ความร่วมมือ ในการคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะรีไซเคิล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร โดยมีว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง หมู่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และนายวันลพ สนแก้ว นายอำเภอหนองม่วง กล่าวต้อนรับ และนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ  ประจำปี 2567
|

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2567

นายวันลพ สวนแก้ว นายอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วย นางเบญจมา คำหงษา ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล อบต.หนองม่วง ได้ลงพื้นที่ส่งมอบการปรับปรุงบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2567 จำนวน 5 รายได้แก่ 1.นางพุก ทองอินทร์ บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ 7 2.นางหมิว กาฬะภักดี บ้านเลขที่ 51/3 หมู่ 7 3.นางบุญส่ง หนองพุททรา บ้านเลขที่ 188/6 หมู่ 4 4.นายสมพงค์ สำราญเพ็ชร บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 9 5.นายสมควร หริวทอง บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ 9

โครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

โครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการลพบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ว่างงาน ที่มีความต้องการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนและครอบครัว ในพื้นที่ตำบลหนองม่วง ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2567 และได้รับเกียรติจากนางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

โครงการวันต้นไม้  ประจำปีของชาติ
|

โครงการวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ

นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ ในบริเวณพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ตามโครงการวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ

โครงการวันดินโลก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567
|

โครงการวันดินโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นางสาวธนพร แปันจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้ดำเนินการปรับหน้าดิน เพื่อปลูกพืชสวนครัว ตามโครงการวันดินโลก ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2567