โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยร่วมกับสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลหนองม่วง         

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกอบต.หนองม่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้เข้ารวมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิต และโครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกอบต.หนองม่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้เข้ารวมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิต และโครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกเพื่อสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย เพื่อประชาชนสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกอบต.หนองม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลหนองม่วง ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดนัดเเละร้านอาหารในเขตพื้นที่ อบต.หนองม่วง ตามโครงการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย เพื่อประชาชนสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกอบต.หนองม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลหนองม่วง ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดนัดเเละร้านอาหารในเขตพื้นที่ อบต.หนองม่วง ตามโครงการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย เพื่อประชาชนสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกอบต.หนองม่วง ร่วมกับโรงพยาบาลหนองม่วง ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดนัดเเละร้านอาหารในเขตพื้นที่ อบต.หนองม่วง ตามโครงการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย เพื่อประชาชนสุขภาพที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  พ.ศ. 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พ.ศ. 2566

ันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์  นายก อบต.หนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ได้นำเครื่องบริโภค (ข้าวสาร) ที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มามอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ประสบปัญหาด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ

ันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายก อบต.หนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ได้นำเครื่องบริโภค (ข้าวสาร) ที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มามอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ประสบปัญหาด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองม่วง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ อบต. หนองม่วง และโรงพยาบาลหนองม่วง มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์  นายก อบต.หนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ได้นำเครื่องบริโภค (ข้าวสาร) ที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มามอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ประสบปัญหาด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายก อบต.หนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ได้นำเครื่องบริโภค (ข้าวสาร) ที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี มามอบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ประสบปัญหาด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้และด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ