ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหนองม่วง-เขตตำบลยางโทน(ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่๒ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหนองม่วง-เขตตำบลยางโทน(ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่๒ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายหนองกระสา(จากถนนลาดยางสายหนองม่วง-ยางโทน)ถึงกลุ่มบ้านนางงวรรณทา พรมมี หมู่่ที่ ๖ บ้านหนองแดง ตำบลหนองม่่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายหนองกระสา(จากถนนลาดยางสายหนองม่วง-ยางโทน)ถึงกลุ่มบ้านนางงวรรณทา พรมมี หมู่่ที่ ๖ บ้านหนองแดง ตำบลหนองม่่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(ซับเมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(ซับเมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาซื้อชื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้ากลุ่มบ้านนางหุน พรหมมี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้ากลุ่มบ้านนางหุน พรหมมี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองตาแบก-กลุ่มสุพรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบรุี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองตาแบก-กลุ่มสุพรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบรุี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องจักรกลงานดินขุด(รถแบกโฮPC ๒๐-๕๐) ดำเนินการกำจัดวัชพืชและถางป่าพื้นที่หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องจักรกลงานดินขุด(รถแบกโฮPC ๒๐-๕๐) ดำเนินการกำจัดวัชพืชและถางป่าพื้นที่หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง