ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565   เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   ประชาสัมพันธ์ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ พ.ศ. 2565   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565   เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565   ประชาสัมพันธ์  และเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565    

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  สมัยสามัญ พ.ศ. 2565   เรียกประชุมประชุมสภาอง๕ืการบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   เชิญประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   ประชาสัมพันธ์  และเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565      

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองม่วง สมัยสามัญ  พ.ศ. 2565 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2565   ประชาสัมพันธ์ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   พ.ศ. 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565