โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หมู่ที่ ๓

โครงการก่อสร้างถนนดินสายซอยเข้ากลุ่มบ้านนายสันทัด ท่าวัง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนดินสายจากบริเวณไร่นางสาวพิธทาน สุขรอดถึงบริเวณไร่นายไวพจน์ พรมมี หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้ากลุ่มบ้านนายชาตรี กฐินเทศ(ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำสาธารณะ ถึงไร่นายโยธิน นงนุช หมู่ที่ ๕

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังวัดบ่อยาง หมู่ที่ ๙ บ้านบ่อยาง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมอาคารที่เก็บ บ้านหนองขุย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี