รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1/2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565