แผนพัฒนาบุคคลากร 3 ปี พ.ศ. 2567 – 2569

แผนพัฒนาบุคคล 3 ปี พ.ศ. 2567 – 2569   แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567